ಹೋಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ತು ಹೊನ್ನು


ಭಿನ್ನ ಜನ, ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು
ಒಂದು ಹಬ್ಬ - ಹೋಳಿಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು :)

Different people, Different colors
One festival - Happy Holi :)