ಸರಳತೆಯ ತಾಣ


ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊಂದರೆಯೇ?

ಅಥವಾ

ನಿಧಾನವಾದ (ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನ) ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಿರಾ?