ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? - Halatu Honnu.


ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu.


ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡಿಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಹೇಗೂ ಆ ಹಂತಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.


೧. ಒಪೆರಾದಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೨. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೩. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಷ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೪. ಕ್ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೫. ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಇತರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.