ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮುಖಪುಟವಾಗಿಸಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಣವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu honnu.

ಕನ್ನಡ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ತಾಣವನ್ನು ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.


ಹಂತ ೧:
             ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು (ಆಪ್ಶನ್) ತೆರೆಯಿರಿ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಣವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu honnu.


ಹಂತ ೨:
             ಗೂಗಲ್ ಕನ್ನಡದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ( https://www.google.co.in/?hl=kn ) "ನೆಲೆಪುಟ"ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಣವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu honnu.ಹಂತ ೩:
            ಈಗ ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಬ್ ತೆರೆದು "ಮುಖಪುಟ (ಹೋಮ್ ಬಟ್ಟನ್)" ಒತ್ತಿ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಣವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu honnu.ಹಂತ ೪:
            ಶುಭಾಷಯಗಳು! ನೀವೀಗ ಗೂಗಲ್ ಕನ್ನಡ ತಾಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಮುಖಪುಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಣವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu honnu.ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಉಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.