ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಕರ್ನಾಟಕಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ಥವ್ಯಸ್ಥವಾದಾಗ ಹಳತು ಹೊನ್ನುವಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪೇಟಿಎಂಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ "ದೇಣಿಗೆ" ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವುಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಗ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಎಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, "ಪೇಟಿಎಂಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಇಂದಿನ ಈ ಲೇಖನ :)


ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೆ ಪೇಟಿಎಂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಂತ ೭ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು.

ಹಂತ ೧:

                ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ತೆರೆದು, ಪೇಟಿಎಂ ಎಂದು ಹುಡುಕಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೨:

                "ಸ್ಥಾಪಿಸು" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಪೇಟಿಎಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವವೆರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವೇಗವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪೇಟಿಎಂ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೩:

                ಸ್ಥಾಪನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಮೇಲೆ "ತೆರೆ" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ನೀವು ಪೇಟಿಎಂಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಐಕಾನ್/ಗುಂಡಿಯ ಮೂಲಕವೂ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೪:

                ಪೇಟಿಎಂ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ಹಲವು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಅನುಮತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು "ಅನುಮತಿಸಿ".

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಕಳುಹಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೇಟಿಎಂಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಮತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ನೀವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸಲು ಪೇಟಿಎಂಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಮತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೫:

                ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೇಟಿಎಂ ಖಾತೆಯಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪೇಟಿಎಂ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಪದವೊಂದನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಗುಪ್ತಪದ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದರೆ "Trouble logging in?" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೬:

                ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೇಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೭:

                "ಮೆನು" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೮:

                ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ "ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು (More Settings)" ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಉರುಳಿಸಿ (ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ).

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೯:

                ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ "ಭಾಷೆ ಆರಿಸಿ (Choose Language)" ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಉರುಳಿಸಿ (ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ).

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಹಂತ ೧೦:

                ಕಾಣುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ "ಕನ್ನಡ"ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ನಂತರ "ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈಗ ನೀವು ಪೇಟಿಎಂಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.