ಗೋವಾದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

೧. ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿ ಗೋವಾ ನೆಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು?

೨. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು?

೩. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಇಂದು ಏಕೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವೇಕೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು?