ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ (ಪಾಪ್ ಅಪ್) ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ - Halatu Honnu.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಣವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (Ctrl+F5) - Halatu Honnu


ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೋಡಿಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ (ಪಾಪ್ ಅಪ್) ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಹೇಗೂ ಆ ಹಂತಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.


೧. ಒಪೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೨. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೩. ನೆಟ್ಸ್ಕೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೪. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಷ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೫. ಕ್ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

೬. ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಕ್ರೀಯಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.


ಇತರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.