ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಹಂತ ೧:

                 ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪುಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಹಂತ ೨:

                 ಬೇಕಾದ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ "ವಿ ಎಲ್ ಸಿ"ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu


ಹಂತ ೩:

                 ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟವು (ವೆಬ್ ಪೇಜ್) ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ನಕಲಿಸಿ (ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ).

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu


ಹಂತ ೪:

                 ಈಗ ಹಳತು ಹೊನ್ನುವಿನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಪುಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu


ಹಂತ ೫:

                 ನಕಲಿಸಿದ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ! ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ ಮಾಡಿ - Halatu Honnu